Logo Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku
Powróć do: strona główna

Dowożenie Uczniów Z Niepełnosprawnością

Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku zwraca się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 o złożenie stosownej dokumentacji.

Informujemy, iż zwrot kosztów dowożenia ucznia przez Miasto i Gminę Nasielsk realizowany jest na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185).

Aby otrzymać pomoc dla dziecka /ucznia niepełnosprawnego w formie zwrotu kosztów przewozu  do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją do Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 39a w Nasielsku.  

WNIOSEK_DO_POBRANIA 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku, gdy wniosek jest składany po raz pierwszy lub gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
  2. potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka w zależności od tego gdzie dziecko Państwa będzie w danym roku szkolnym realizowało roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
  3. skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w sytuacji gdy dziecko Państwa będzie uczęszczać do szkoły specjalnej lub ośrodka specjalnego,
  4. kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu (w przypadku dowozu samochodem),
  5. średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.


Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych można uzyskać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku lub pod numerem telefonu 23 306 76 78