Listy wypłat pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych !!!

UWAGA !!!

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ PRACOWNIKA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO PROSIMY  O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA ZŁOŻONEGO DOKUMENTU I NIEZWŁOCZNE DOSTARCZENIE DRUKU ZUS ZLA DO CUW.

NA KAŻDYM ZWOLNIENIU LEKARSKIM MUSI WIDNIEĆ DATA, KIEDY PRACOWNIK DOSTARCZYŁ DRUK ZUS ZLA DO PRACODAWCY.

W przypadku zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny OBOWIĄZKOWO należy do niego dołączyć POPRAWNIE wypełniony przez pracownika wniosek ZUS Z-15 (wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego).

WYKAZY GODZIN PONADWYMIAROWYCH i DODATKÓW ZA TRUDNE WARUNKI PRACY za poszczególne miesiące należy dostarczyć do CUW w Nasielsku najpóźniej do dnia 26 każdego miesiąca.

 

LISTY WYNAGRODZEŃ

OBOWIĄZKOWE dokumenty potrzebne do naliczenia list płac pracownikom niepedagogicznym oraz list płac, list dodatków mieszkaniowych i wiejskich  pracownikom pedagogicznym:

  • wykaz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych za dany miesiąc (wg wzoru CUW);
  • wykaz dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń pracowników (wg wzoru CUW);     
  • zwolnień lekarskich;
  • wykazy dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - dotyczy tylko pracowników pedagogicznych zatrudnionych na terenach wiejskich (wg wzoru CUW);
  • innych dokumentów uprawniających pracowników do wypłaty dodatkowych należności wynikających ze stosunku pracy.

Wyżej wymienione dokumenty płacowe należy co miesiąc składać do CUW w Nasielsku !!!!!!

W przypadku przyznania pracownikom niepedagogicznym premii lub dodatku specjalnego proszę o uwzględnianie ich również na ogólnym wykazie wynagrodzeń (ZMIANA DRUKU).

ZMIANA W DRUKU WYKAZ DOBROWOLNYCH POTRĄCEŃ !!!!


TERMIN DOSTARCZENIA:

Pracownicy niepedagogiczni w terminie najpóźniej do dnia 21 każdego miesiąca.

Pracownicy pedagogiczni w terminie najpóźniej do dnia 26 każdego miesiąca.

 


 

Wzory dokumentów potrzebnych do naliczenia list płac można pobrać z naszej strony -zakładka DO POBRANIA-DO KUMENTY KADROWO-PŁACOWE.