Ogłoszenia dla placówek oświatowych

Listy wypłat pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych !!!

UWAGA !!!

WYKAZY GODZIN PONADWYMIAROWYCH i DODATKÓW ZA TRUDNE WARUNKI PRACY za poszczególne miesiące należy dostarczyć do CUW w Nasielsku najpóźniej do dnia 26 każdego miesiąca.

 

LISTY WYNAGRODZEŃ

OBOWIĄZKOWE dokumenty potrzebne do naliczenia list płac pracownikom niepedagogicznym oraz list płac, list dodatków mieszkaniowych i wiejskich  pracownikom pedagogicznym:

  • wykaz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych za dany miesiąc (wg wzoru CUW);
  • wykaz dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń pracowników (wg wzoru CUW);     
  • wykazy dodatku wiejskiego - dotyczy tylko pracowników pedagogicznych zatrudnionych na terenach wiejskich (wg wzoru CUW);
  • innych dokumentów uprawniających pracowników do wypłaty dodatkowych należności wynikających ze stosunku pracy.

Wyżej wymienione dokumenty płacowe należy co miesiąc składać do CUW w Nasielsku !!!!!!

W przypadku przyznania pracownikom niepedagogicznym premii lub dodatku specjalnego proszę o uwzględnianie ich również na ogólnym wykazie wynagrodzeń (ZMIANA DRUKU).

ZMIANA W DRUKU WYKAZ DOBROWOLNYCH POTRĄCEŃ !!!!


TERMIN DOSTARCZENIA:

Pracownicy niepedagogiczni w terminie najpóźniej do dnia 21 każdego miesiąca.

Pracownicy pedagogiczni w terminie najpóźniej do dnia 26 każdego miesiąca.

 


 

Wzory dokumentów potrzebnych do naliczenia list płac można pobrać z naszej strony -zakładka DO POBRANIA-DO KUMENTY KADROWO-PŁACOWE.

 

 

DRUK ZUS RMUA !!!

Zgodnie z art. 11 i 24 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji  niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 13550) informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. płatnik składek nie ma obowiązki wydawania ubezpieczonemu druku ZUS RMUA co miesiąc, chyba  że ubezpieczony sam poprosi o jego wydanie. Pierwszy raport powołując się na uchwalone zmiany, płatnik składek będzie przekazywał ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

W związku z powyższym druk ZUS RMUA będzie do odbioru po 7 dniu każdego miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu osób chętnych. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą list stworzonych w zakładzie pracy, osobiście przez ubezpieczonych lub telefonicznie.

 

Informacja o zabezpieczeniu planu

Udostępniono wzór Informacji dotyczącej zabezpieczenia środków ujętych w Planie Finansowym Jednostki

w dziale - DO POBRANIA